Career - Thai Bumroong Electric


รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง : พนักงานสโตร์

คุณสมบัติ:
• เพศ ชาย อายุ 18 - 35 ปี
•  สัญชาติไทย
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในแผนกสโตร์ได้ เช่น เช็คสินค้าจากทาง SUPPLIER เขียนใบเบิกเข้า เบิกออก เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานเพื่อให้การทำงานสะดวก ราบรื่น
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าล่วงเวลา

ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ (พี่น้อง) 081-8489967

ตำแหน่ง : พนักงานติดรถส่งของ

คุณสมบัติ:
• เพศ ชาย อายุ 18 - 35 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์
• สัญชาติไทย
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• เดินทางไปกับรถส่งของ  
• ขนสินค้า ขึ้น-ลง 
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าล่วงเวลา

ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ (พี่น้อง) 081-8489967

ตำแหน่ง : Sale Coordination

คุณสมบัติ:
• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า ขึ้นไป
• ประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการขาย เช่น เช็คสินค้าจากทาง SUPPLIER ทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ OUTSIDE SALES ที่ออกตลาด เพื่อให้การขายสะดวก ราบรื่น
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนการขาย 

เนื่องจากในแต่ละปีทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
2. ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา สำเนา 1 ชุด
3. สูติบัตรของนักเรียน สำเนา 1 ชุด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!